Soort lidmaatschap Contributie
Spelend lid Nevobocompetitie € 260,-
Spelend lid bedrijvencompetitie € 250,-
Niet-spelend lid € 215,-
Leden van 16 en 17 jaar € 135,-
Introductielid voor 3 maanden € 50,-
Inschrijfgeld (eenmalig) € 7,-
Donateurs minimaal € 15,-

De contributie, inclusief bondsgeld kan eventueel in twee gedeelten betaald worden. Het gehele bedrag of de eerste termijn van € 130,- dient betaald te worden in de maand september van het lopende verenigingsjaar. Het resterende gedeelte moet uiterlijk betaald zijn in de maand januari van het betreffende verenigingsjaar.

Het rekeningnummer is NL44 INGB 0000 6306 98 t.n.v. Red Stars, Voorburg.

Het verenigingsjaar loopt van juni t/m mei. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 31 mei bij de ledenadministratie, of bij het bestuur op de Algemene Jaarvergadering van Leden. Bij niet tijdige of onjuiste opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met één jaar verlengd. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap geeft geen ontheffing van de contributie.